Cookies

Onze website gebruikt cookies. Ze zijn jammer genoeg niet eetbaar, maar wel effectief! Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden. Daarnaast monitoren we hoe onze website functioneert en hoe we deze nóg beter kunnen maken. We gebruiken dan ook enkel functionele en technische cookies. 

Accepteren
Wil je de website in volle glorie bekijken en gebruiken? Dan is het nodig om onze cookies te accepteren. 

Lees meer over cookies

Privacybeleid

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, zullen we een aantal gegevens op moeten slaan. 

Het opslaan van persoonlijke gegevens gebeurd alleen als dit nodig is voor het volbrengen van een gesloten overeenkomst. Stel: je bestelt een t-shirt, dan hebben we gegevens nodig voor de betaling (rek. nr) en bezorging (je naam + adres). Daarnaast gebruiken we je e-mail adres voor de bevestiging van je bestelling en het verzenden van een track en trace code. 

Lees meer over je privacy

Algemene Voorwaarden

We zijn geen winkel, retailer of groothandel, maar een band. We vinden het super tof dat er in zulke grote getale platen, cd’s en merchandise bij ons gekocht worden. Mocht er dan een keer iets mis gaan, lossen we dat samen op.  

Schroom niet om even contact op te nemen mocht er iets met je bestelde item(s) aan de hand zijn. Is alles naar wens? Dan mag je nog steeds contact opnemen! We zijn namelijk enorm benieuwd wat je van je bestelde items vindt.

Lees meer over onze algemene voorwaarden

Cookies

De functionaliteiten op onze website worden mede mogelijk gemaakt door cookies. Ze zijn dus niet alleen lekker, maar ook verrekte handig. We gebruiken technische en functionele cookies, daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies samen zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze onthouden je voorkeuren. 

Wil je cookies verwijderen? Dat kan! We hebben de instellingen van meest gangbare browsers voor je opgezocht:

Privacybeleid

Om onze webwinkel draaiende te kunnen houden, dienen we een aantal gegevens op te slaan. Dit zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres en het IP-adres.

Wij gebruiken de bovengenoemde gegevens voor: 
– Het afhandelen van betalingen
– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze overeenkomst uit te voeren.
– Te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
– De mogelijkheid bieden een account aan te maken op onze website.
– Om bestelde item(s) te kunnen afleveren.

Onze partner ‘Mollie’ draagt zorg voor het verwerken van de betalingen. De privacyverklaring van Mollie is hier te vinden.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens 2 jaar / Personalia 2 jaar / Adres 2 jaar. 

Deze gegevens verstrekken wij nooit aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor de uitvoering van onze overeenkomst. Denk hierbij aan het verstrekken van gegevens aan PostNL. De privacyverklaring van PostNL is hier te vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben opgeslagen in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Beveiliging 
Wij nemen de bescherming van je gegevens uiterst serieus en nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, schroom dan niet contact op te nemen! Dit kan via info@themdirtydimes.nl.

Onze gegevens

Wessel de Vries draagt zorg voor de gegevensbescherming van Them Dirty Dimes. Hij is te bereiken via info@themdirtydimes.nl

Derden (embedded)

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Partners die wij emmbedden:

Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Them Dirty Dimes VOF. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Them Dirty Dimes VOF. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Them Dirty Dimes VOF behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Them Dirty Dimes VOF garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 3-5 werkdagen (uitgezonderd pre-orders). Them Dirty Dimes VOF zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.

2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 6 of 21% BTW.

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Them Dirty Dimes VOF heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Them Dirty Dimes VOF. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Them Dirty Dimes VOF er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Them Dirty Dimes VOF dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Them Dirty Dimes VOF. Them Dirty Dimes VOF houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Them Dirty Dimes VOF respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Them Dirty Dimes VOFmaakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6.1 Them Dirty Dimes VOF garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

7.1 Een overeenkomst tussen Them Dirty Dimes VOF en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Them Dirty Dimes VOF op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Them Dirty Dimes VOF behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

8.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van Them Dirty Dimes VOF gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.1 Them Dirty Dimes VOF is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Them Dirty Dimes VOF. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Them Dirty Dimes VOF behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Them Dirty Dimes VOF gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

We zijn geen winkel, retailer of groothandel, maar een band. We vinden het super tof dat er in zulke grote getale platen, cd’s en merchandise bij ons gekocht worden. Mocht er dan een keer iets mis gaan, lossen we dat samen op.  Schroom dus niet om even contact op te nemen mocht er iets met je bestelde item(s) aan de hand zijn. Is alles naar wens? Dan mag je nog steeds contact opnemen! We zijn namelijk enorm benieuwd wat je van je bestelde items vindt.

Natuurlijk snappen wij het belang van algemene voorwaarden, maar onze filosofie is dat we er altijd samen uit komen.